”Hellre lite vila en stund varje dag än ingen alls!” : Förskollärares beskrivningar av vila i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att synliggöra förskollärares beskrivningar av vila i förskolans verksamhet. För att undersöka detta har en kvalitativ metod använts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Informanterna i denna studie bestod av förskollärare som är verksamma i förskolans verksamhet.  För att analysera den insamlade data har en kvalitativ innehållsanalys använts.  Resultatet visar hur förskollärarna som intervjuats antar ett barnperspektiv i sin beskrivning av hur de arbetar med vila i förskolans verksamhet. Resultatet tyder även på en komplexitet vad gäller att tillgodose varje barns individuella behov när det kommer till vila. För att förklara studiens resultat på en djupare nivå har barnperspektiv använts. Resultatet av studien leder oss in på slutsatsen om att det finns både möjligheter och utmaningar med att organisera för vila i förskolan. Detta då det finns många perspektiv att kompromissa med för att ha varje barns bästa i fokus.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)