Genuskonstruktionen i läromedel. : En läromedelsanalys av två läroböcker i årskurs 6 i ämnet svenska

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Denna läromedelsanalys tar sin början i tidigare forskning som dels är internationell men också nationell. Läromedel är ett begrepp som har många attribut med sig, denna studien har valt att endast fokusera på fysiska läroböcker. Det som har genomsyrat hela arbetet och i synnerhet analysen av läroböckerna är socialkonstruktionism samt genusteori. Syftet med studien är att öka medvetenheten om hur genus kan konstrueras i läroböcker i ämnet svenska. För att uppnå syftet ställdes frågeställningar om hur andelen män och kvinnor samt hur de framställs i läroböcker. I denna studie har läroböckerna analyserats ut ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Granskningen av läroböckerna har genomförts i samarbete mellan författarna där båda har varit lika delaktiga samt haft inflytande i studiens alla delar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)