Sverigedemokraternas retorik kring islam inom verbal debatt : En retorisk analys utifrån teorier om populism

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att analysera Sverigedemokraternas nutida politiska retorik kring islam och jämföra denna med teorier om hur populism uttrycks inom politik. Med detta kan Sverigedemokraternas rykte som ett populistiskt parti undersökas vidare i detalj, samt skapa en bild av hur de argumenterar i politiska sammanhang kring ett så stort och viktigt ämne som islam, relevant i ett nutida politiskt klimat där invandringsfrågan är starkt omdiskuterad. Detta sker genom att två tal utförda av Sverigedemokraternas Richard Jomshof undersöks med hjälp av retorikanalys, de argument som läggs blir nedbrutna till dess logik, dess känslomässiga faktor och elementet av karaktär, för att avgöra hur argumentationen sker. Retoriken som går att se både i bägge talen och undersökningen med hjälp av retorikanalys analyseras sedan utifrån den övergripande definition av politisk populism som Paul Taggart föreslår i Christian Anderssons bok, Populism. Detta i syfte att avgöra huruvida Sverigedemokraternas retoriska budskap har inslag av populism i dess argumentation och förhållningssätt, som kan ha ärvts från dess föregångande rörelse, Besvara Sverige Svenskt. Sverigedemokraterna argumenterar med en variation av logik, känslomässig reaktion (ofta rädsla och oro) och karaktär (positiv i en svensk kontext, negativ gällandes islam). Fokuset ligger ofta på terror och förtryck i dess olika former. Sverigedemokraterna har flertal element som stämmer överens med vissa punkter i det utvalda populistiska ramverket, men de utvalda talen berör inte alla punkter vilket inte ger ett fullkomligt svar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)