Etiska utmaningar i palliativ vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid livets slut

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård innebär rätten till god och meningsfull vård intill livets slut, och innefattar lindrande behandling för att nå största möjliga livskvalitet. Sjuksköterskan har med sitt patientnära arbete och omvårdnadsansvar en central position inom palliativ vård, särskilt i kommunikation mellan patient, närstående och läkare. Knappa resurser, bristande kunskapsläge och kommunikativa svårigheter inom ett område där tiden är knapp och där de existentiella aspekterna är ständigt närvarande, kan resultera i etiskt problematiska situationer. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av de etiska problem som uppkommer i samband med palliativ vård. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med ansats till metasyntes. Översikten bygger på 17 kvalitativa primärstudier med totalt 341 legitimerade sjuksköterskor med erfarenheter av palliativ vård. Resultat: Översikten fann tre huvudteman och 9 subteman vilka illustrerade sjuksköterskors upplevelser av etisk problematik i palliativ vård. Huvudteman var kommunikation, organisation och utbildning samt smärtlindring och sedering. Dessa teman illustrerar de sammanhang där upplevelsen av etisk problematik var som störst. Slutsats: Palliativ vård medför särskilda etiska utmaningar för sjuksköterskan. Brister relaterade till sjuksköterskans utbildning, arbetsplats och/eller tvärprofessionell kommunikation kan resultera i uppkomsten av etiska problem och moralisk stress. Mer specialistutbildning för sjuksköterskor och förbättrad tvärprofessionell kommunikation kunde vara en början till förändring. Palliativ sedering och smärtlindring utgör en särskilt känslig situation för sjuksköterska, patient och familj där möjligheten till en bättre omvårdnad till en del ligger i hur den etiska problematik som uppstår kan hanteras på ett sätt som resulterar i mindre moralisk stress för sjuksköterskan och gör det till en tvärprofessionell angelägenhet. Ökad farmakologisk kompetens kunde också ge sjuksköterskan en förstärkt trygghet i palliativ läkemedelsadministrering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)