Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. Gamla affärsmodeller fokuserade på att reducera kostnader, men fokuset i de nya affärsmodellerna ligger i att skapa värde och detta skifte kallas för servitization. Servitization har länge varit ett omdiskuterat ämne och är idag ett väldigt aktuellt fenomen som många företag fortfarande genomgår. I både näringslivet och akademin finns konsensus om att tjänstefokuserade affärsmodeller medför finansiella, strategiska och marknadsfördelar. Dock har många företag avstått från att driva dessa förändringar på grund av bristande vägledning för praktisk användning.Syfte:Syftet med denna rapport är att utveckla ett styrkort som kan användas för att utvärdera och styra förändringsarbetet vid servitization, då forskningsområdet saknar praktisk vägledning i det. Med hjälp av styrkortet kan företagen förstå var de befinner sig i denna process och därmed kunna identifiera förbättringsområden som behöver åtgärdas.Avgränsning:Servitization ger upphov till en rad olika utmaningar, men rapporten har avgränsat till att endast behandla utmaningar som berör affärsmodell. De andra områdena som inte berörs i rapporten är risk management, customer management, organizational structure och development processMetod:En kvalitativ metod har tillämpats för denna studie och åtta intervjuer har genomförts med ett tillverkande industriföretag som tillhandahåller komponenter. Litteratur inom forskningsområdet och resultat från fallstudien har använts för att utveckla detta styrkort och därefter har modellen applicerats i fallföretaget för att testa modellens applicerbarhet.Slutsatser:Baserat på litteraturen och resultaten från intervjuerna har fem viktiga aspekter identifierats för styrkortet, vilka är marknadsföring, produkt och tjänstedesign, externa partner, hållbarhet och uppföljning av lönsamhet. Med hjälp av styrkortet kan företagen förstå hur de ska gå tillväga vid en ny affärsmodell. Genom att få en uppfattning om hur långt man har kommit i respektive aspekt kan förbättringsområden identifieras och åtgärdas för att uppnå den önskade affärsmodellen.3Förslag till fortsatt forskning:Denna studie är avgränsat till tillverkande industriföretag, därför skulle man kunna göra samma studie för andra branscher. Istället för balanced scorecard kan man använda andra styrverktyg för samma syfte och därefter göra jämförelser mellan dessa för att se vilken modell som är mest relevant. Man skulle även kunna göra en kvantitativ studie för att se om det finns samband mellan företagets lönsamhet och var man befinner sig i servitization processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)