Svenskt deltagande i Task Force Takuba

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I januari 2021 anslöt sig Sverige till den franskledda specialförbandsstyrkan Task Force Takuba i Mali. Deltagandet ska ses som ett led i Sveriges fredsfrämjande och solidariska säkerhetspolitik åsyftat att hjälpa civilbefolkningen i landet, men även förhindra att terrorister och flyktingar tar sig till Sverige. Med utgångspunkt i Säkerhetsteorin och Carol Bacchis WRP-metod åsyftar denna uppsats att analysera hur det kritiska säkerhetsläget i Mali säkerhetiserats och begrepsliggjorts av svenska beslutfattare, samt vad detta rättfärdigat, men också uteslutit, för försvarspolitiska åtaganden i praktiken. Uppsatsen påvisar att en inramning av Mali som en terroriststat och potentiell källa för okontrollerade flyktingströmmar har rättfärdigat ett svenskt deltagande i Task Force Takuba med den primära uppgiften att bekämpa terrorism i landet. Genom applicering av Morten Børås “Fragile Dilemma” identifieras dock flera säkerhetsområden samtidigt ha osynliggjorts ifråga. Bristande våldsmonopol och statlig legitimitet, vilket givit terrorister ett större utrymme att verka och rekrytera inom, är två sådana.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)