BlueMoor

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Sofie GÅrdestam; Wilma Schening; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I Sverige finns det nu ca 300 000 båtar varav 200 000 är drivs av utombordsmotorer och ca 30 000 av dessa båtar och motorer blir stulna varje år. Detta leder till kostnader på 100-tals miljoner bara i Sverige. Därför har Bluemoor, ett startup företag, utvecklat ett nytt tekniskt system för att minska på dessa enorma stölder. Detta stöldskyddssystem består av en basstation som står på land och sensorer så kallade sensorpoddar som placeras på båtar och motorer som riskerar att bli stulna. Sensorerna skickar signaler till basstationen om dess position, basstationen läser sedan av dessa signaler och analyserar rörelsemönstret. Om någon av signalerna från sensorerna avviker från resterande larmas ägaren och larmcentral.  Denna rapport är ett produktutvecklingsarbete tillsammans med företaget Bluemoor i utvecklandet av produktföslag till stöldskyddsstemet. Syftet med projektet är att konstruera och designa basstationen och sensorpoddens inkapsling. En produktframtagning för att få larmsystemet till en säljbar produkt.  För att skapa en grund i projektet och kartlägga samt definiera viktiga och konkurrenskraftiga kriterier genomfördes en förstudie. Detta genom att undersöka marknaden via konkurrensanalys, State-of-the-art och marknadsanalys. Vidare användes användaranalys för att ta fram användarens behov och krav i form av enkät, intervju och tekniska principer. De viktigaste slutsatserna från förstudien var att det är framförallt utombordsmotorer som blir stulna i båtrelaterade stölder. GPS trackers är ett av de populäraste stöldskydden men används främst på båtar med utombordsmotor. Samarbete mellan människorna på båtplatsen gör stor skillnad när det kommer till att minska stöld och brottslighet. Den målgrupp som projektet riktade in sig mot blev båtägare till båtar med utombordsmotor, där båten ligger förtöjd vid en gemensam brygga majoriteten av båtsäsongen.  Genom förstudien kunde krav tydliggöras och en plan för idégenerering och lösningsförslag växte fram. Lösningsförslagen vidareutvecklades och formulerades till tre olika koncept med en basstation och en sensorpodd i vardera. Genom detta utvärderades dessa mot krav och behov för att sedan kunna elimineras tills ett koncept återstod.  Konceptet resulterade i en diskret och avskalad design som uppfyller alla viktiga kriterier samt anpassar sig till den valda målgruppen. De består av få komponenter och material vilket skulle gynna tillverkning samt kostnad av produkten. Med sina enkla former gav det möjlighet till vidareutveckling från en stabil grund.  Utefter detta kunde konceptet analyseras, vidareutvecklingar och uppdelning i delsystem som sedan CAD-modellerades i 3D. Här utfördes djupare analyser för materialet då viktiga produktegenskaperna var beroende av produktens material. Här eftersträvades få och återvinningsbara material för att gynna tillverknings- och hållbarhetsaspekter. Mycket fokus i projektet återspeglas i tätning för ett vatten- och dammsäkert skydd mot båten och motorns miljö. Projektet resulterade i ett förtroendeingivande och stilrent produktföslag för BlueMoors stöldskyddssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)