Lean Startup, en svensk flerfallsstudie : Effekter från implementering av Lean Startup teori och konsekvenser för beslutsfattande

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Lean Startup Teori (LST) har kommit att växa i popularitet inom entreprenörskap världen över. LST är en teori som för startup- företag skall minska kostnader och tid samt för entreprenörer skapa en arbetsprocess som underlättar beslutsfattande. I denna studie har länkar mellan problematik inom beslutsfattande (overconfidence, prospektteori, gloriaeffekten samt escalation of commitment) och LST undersökts genom semistrukturerade intervjuer med entreprenörer i Sverige. Vidare har generella lärdomar från de olika fallen  undersökts för att belysa fördelar och svagheter inom LST. Då pionjärer inom LST hävdat att teorin lämpar sig inom alla  sektorer och branscher har även detta  påstående granskats. Studien fann att LST- processer motverkar de negativa effekterna associerade med overconfidence och  gloriaeffekten men kan inte hantera de  problem som introduceras i samband med prospektteori samt escalation of commitment. Vidare når studien slutsatsen att LST kräver en fit med varje enskilt startup - företag och fungerar bäst inom branscher och industrier som har låga inträdesbarriärer form av kapitalkrav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)