LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. De är mammor med barn under 13år som gör betalda reklamsamarbeten på Instagram. De har mellan 1000 och10 500 följare och har olika inställningar till frågeställningarna.Resultat: Resultaten visar att respondenterna försöker framställa sig så nära sin egenperson som möjligt samtidigt som de vill värna om sina relationer och hållaprivatlivet privat. Gränsdragningen ser olika ut för olika personer.Respondenterna beskriver att det finns tillfällen där de upplever en fördjupadrelation med följarna. Detta indikerar att begreppet trans-parasociala relationerbör utredas ytterligare och eventuellt utvidgas. I sina resonemang framhållerrespondenterna en önskan om att göra rätt i relation till barnen. Vi ser docktendenser till att influencers val att exponera sina barn i betalda samarbetenoch organiskt innehåll går hand i hand. Barn som exponeras i det organiskaflödet inkluderas även i betalda samarbete medan barn som inte inkluderas iorganiskt innehåll inte heller figurerar i betalda samarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)