Döva i arbetslivet : En studie om upplevelser av utanförskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om döva i arbetslivet. Meningen med uppsatsen är att undersöka om döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i vilka situationer det uppstår. En av frågeställningarna är hur döva beskriver den språkliga interaktionen. Tidigare forskning visar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna. Det teoretiska ramverket som använts utgår från symbolisk interaktionism, känslohantering och interaktionistisk teori kring avvikelse. Insamlandet av data har skett genom kvalitativa intervjuer med åtta döva och gravt hörselskadade informanter på svenskt teckenspråk. Tolkande fenomenologisk analys, Interpretative phenomenological analysis, IPA, har använts och som fungerar särskilt bra när det handlar om upplevelser och känslor. Resultatet visar bland annat att några informanter upplever sig utanför på sina arbetsplatser och det beror på begränsade interaktioner eller helt enkelt att känna sig ensam som den enda döva på arbetsplatsen. Brister i kommunikationen som några av informanterna berättar om visar sig vara brister i interaktioner med sina kollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)