Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och besitter stora skogs- och åkermarker. Inflyttningen till kommunen är hög, vilket innebär att skogarna riskerar att försvinna. Uppsatsen undersöker hur den kommunala förvaltningen gör sina prioritering mellan olika intressen i praktiken. Genom en kombination av dokumentanalys, GIS-analys, intervjuer och fältbesök är det tydligt att Vallentuna kommun prioriterar befolkningstillväxt och exploatering högre än formellt skydd av natur. Skötselinriktningen på skogen är av naturvårdande, och fokuserar på ekologi och rekreation. Det finns stora naturvärden i skogarna och med en mer ambitiös friluftsplanering skulle skogarna användas i högre utsträckning och därmed åtnjuta ett högre skydd i praktiken. För att kommunen ska kunna bidra till måluppfyllnad av ”Levande skogar” behöver det bildas fler naturreservat, inventeras nyckelbiotoper och genom att starta upp en samverkan med privata skogsägare skulle det vara möjligt att åstadkomma hyggesfritt skogsbruk i högre grad. Det finns en utmaning i avsaknaden av incitament för en kommun att arbeta med dessa frågor, men möjligheterna och ansvaret ligger ändå på just kommunerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)