Trovärdig marknadsföring för en lat generation

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Den här uppsatsen handlar om trovärdighet i reklam och om företags sätt att stärka sitt varumärke genom budskap om ansvarstagande. Detta undersöks ur ett millennialperspektiv eftersom att det är den generation som tangerar att vara det största kundsegmentet genom tiderna. Millennials konsumerar reklam på ett sätt som skiljer sig från de tidigare generationerna, vilket ställer nya krav på varumärkena. Vi undersöker vad millennials uppfattar är trovärdigt kontra mindre trovärdigt i reklam. Studien grundar sig i en kvalitativ undersökning, där två stycken fokusgrupper användes för att samla in uppsatsens empiriska material. Fokusgrupperna bestod av tio stycken medlemmar, fem stycken vid varje tillfälle. Respondenterna fick se tre reklamfilmer och därefter analysera och diskutera deras uppfattningar kring materialet. För att tolka och definiera trovärdighet i marknadsföring har vi valt att utgå från metoderna storytelling och CSM. Studiens slutsats är att millennials är mottagliga för emotionellt narrativ, normbrytande skildringar och varumärken som visar upp en transparens i deras marknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)