Kulturskolan i hetluften - Kulturskolechefers positionering mellan tradition och marknadsestetik

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Kulturskolan når över 400 000 barn i Sverige årligen. Institutionen har trots det inget definierat uppdrag på nationell nivå men frågan om vad institutionens uppdrag kan tänkas vara aktualiseras ofta i olika sammanhang. Ett återkommande tema är om Kulturskolan ska förvalta ett kulturarv eller följa marknadsestetiken. Syftet med studien är att ur Kulturskolechefernas perspektiv undersöka Kulturskolan och förändringarna som institutionen ställs inför. Forskningsfrågorna som alla syftar på institutionen Kulturskolan ur ett chefsperspektiv är: hur mycket påverkas verksamhetens innehåll av marknadsestetiken? Hur positionerar Kulturskolecheferna sig i spänningsfälten som uppstår mellan kulturarv och marknadsestetik? Hur är Kulturskolechefernas syn på institutionens påstådda grundläggande funktioner? Är Kulturskolecheferna positiva eller negativa inför framtiden mot bakgrund av samhällsförändringarna? I vilken omfattning stödjer Kulturskolecheferna ett eventuellt införande av en nationell strategi? Mixed methods (kvantitativa och kvalitativa metoder i kombination) används med en webbenkät som skickats till cheferna i alla 283 Kulturskolor i Sverige. Studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att kulturarv och marknadsestetik både kan och behöver samexistera i Kulturskolan. Den ömsesidiga påverkan mellan Kulturskolan och den sociala kontexten den befinner sig i är vad som kan tänkas säkra institutionens framtid. Studien framhåller även behovet av en nationell strategi skapad i samråd med praktiker och forskare inom fältet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)