Föräldrar spelar roll : En innehållsanalys av hur tvångsvårdade ungdomar skildrar och förstår sina föräldrarelationers inverkan i deras liv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Statens institutionsstyrelse (SiS) tar emot omkring 1 000 ungdomar till sina 23 särskilda ungdomshem varje år. Ungdomarna som kommer till SiS har fått beslut om tvångsvård enligt LVU eller LSU, eller i vissa fall enlig frivilliga insatser i SOL. Behandlingen på SiS är främst inriktad mot ungdomarnas eget beteende och det läggs inget större fokus vid ungdomarnas föräldrarelationer. Ändå är detta någonting som verkar vara av stor vikt för många av ungdomarna. Detta framkommer av de böcker som av SiS skolverksamhet årligen ges ut. Böckerna består av texter skrivna av frivilligt medverkande ungdomar på SiS ungdomshem. Många av texterna involverar deras föräldrarelationer. Uppsatsens syfte är att undersöka hur tvångsvårdade ungdomar skildrar och förstår sina föräldrarelationers inverkan i deras liv. En analys sker utifrån Bowlby och Ainsworth anknytningsteori och risk- och skyddsfaktorer. Tre teman som sticker ut är följande: föräldrar som är närvarande eller stöttande, föräldrar som brister i sitt föräldraskap eller i sin omsorg, och föräldrar som avlidit. Det framkommer tydligt att många av ungdomarna relaterar sina föräldrarelationers inverkan i deras liv till både deras dåvarande, nuvarande och även tänkbara framtida omständigheter i livet. Och även till deras fysiska och psykiska hälsa. Således är slutsatsen att en förälders roll, oavsett vilken kategori den faller inom, är viktig för tvångsvårdade ungdomar när de själva reflekterar över sina liv, omständigheter, utveckling och hälsa. Detta bekräftar även den vikt som ovanstående teorier lägger vid barn och ungas relationer till sina föräldrar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)