Delaktighet - sex lärares syn på muntlig framställning i förhållande till bedömningssituationen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Inledning och bakgrund Våra läro- och kursplaner anger riktlinjer och mål för skolans verksamhet. Muntlig framställning har en betydande roll och läraren kan ställas inför ett dilemma vid bedömning. Detta dilemma uppstår när alla elever ska uppnå samma mål på samma tid för att uppfylla kravnivåer och få godkända betyg. Syfte och frågeställning Studien har som syfte att undersöka några lärares erfarenheter och uppfattningar om elevers delaktighet gällande muntlig framställning. Mer specifikt är syftet att undersöka detta i relation till den bedömning som behöver göras enligt de krav som ställs i läroplanen och kursplanerna. Teori Litteratur och forskning inom området delaktighet, normer, dilemmaperspektivet, bedömning och Läro- och kursplaner belyses och diskuteras. Metod Vi har i vår studie valt att genomföra forskningsintervjuer av sex lärare. Resultat Lärarna beskriver ett dilemma när elever inte presterar muntligt i relation till kraven från läro- och kursplaner. Lärarna beskriver delaktighet som en självklarhet och gruppens variation som en tillgång. Det framkommer att några av lärarna upplever mål och kriterier som otydliga. Lärarna beskriver att många elever som inte följer normen inom muntlig framställning och upplever obehag i situationen då inte blir bedömd utifrån sin faktiska kunskap. Lärarna resonerar kring en verktygslåda av ideér för att skapa bästa möjligheter för varje enskild elev oavsett förmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)