Val av disciplinpåföljd för fastighetsmäklaren - Erinran, varning och återkallelse av registrering

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Fastighetsmäklarens yrkesroll regleras av de bestämmelser som finns i FML och ska omsorgsfullt iaktta god fastighetsmäklarsed enligt 8 § FML. Om en fastighetsmäklare bryter mot hens skyldigheter som anges i FML så kan en disciplinpåföljd tilldelas. Det finns tre disciplinpåföljder som en fastighetsmäklare kan bli tilldelad; erinran, varning eller återkallelse av registrering. Anledningen till att det finns ett system av disciplinpåföljder är för att fastighetsmäklare innehar ett så kallat förtroendeyrke. Det är särskilt viktigt för både köpare och säljare i en fastighetsöverlåtelse att de kan lita på att fastighetsmäklaren gör sitt arbete omsorgsfullt. Gränsdragningen bedöms enligt nedan.Erinran meddelas där en skyldighet finns, men där bristen anses vara mindre allvarlig exempelvis när mäklaren har brustit i sin yrkesroll men ingen av parterna har lidit skada.Varning meddelas där en skyldighet finns, där agerandet är av så pass allvarlig grad att det påverkar någon av parterna. Återkallelse av registrering meddelas när mäklaren har brutit mot de bestämmelser som finns och är av ytterst allvarlig grad. Exempelvis kan en direkt brottslig handling påverka mäklarens lämplighet och redbarhet och således innebära att mäklarens agerande kräver att registreringen återkallas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)