Kost i förskolan : Utifrån ett didaktiskt hållbarhetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning Studien tar upp dels vad samtal om kost har för betydelse i förskolans verksamhet samt hur förskollärare resonerar kring matsvinn. Studien fokuserar på hur kost, matsvinn och hållbar utveckling kan bli ett lärande i förskolan. Studiens syfte Syftet är att undersöka hur förskollärare samtalar om mat i barngrupperna och ta reda på hur förskollärare resonerar kring matsvinn och överblivna rester på förskolan. Metod Kvalitativ metod med semistrukturerade frågor har använts i studien. Resultat Studiens resultat visar att förskollärarna anser att samtal om mat och matsvinn är betydande för barnen och är något som behöver lyftas i verksamheten. Dock är detta ofta samtal som det inte ges tid till eller glöms bort. Intervjuerna som genomfördes visade på att förskollärarna använder sig av olika strategier för att på ett didaktiskt vis kunna minska matsvinnet tillsammans med barngruppen i verksamheten. Resultatet visar även att kosten på ett sätt hade en större del i verksamheten förr i tiden än vad den har idag. Barn fick vara delaktiga i matlagning och hushållsarbete på ett bredare plan än vad barnen får idag. Dock är pedagogiken och medvetenheten kring mat mer synlig idag vilket bidrar till att det samtalas om mat på ett annat sätt nu än förr.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)