Viktminskning med liraglutid

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Anna Boye; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat i världen de senaste åren. För att behandla dessa tillstånd finns idag endast ett godkänt läkemedel och det är orlistat. Liraglutid, som är en långverkande GLP-1 analog, kanske kan vara ett alternativ till orlistat. Idag är Liraglutid ett läkemedel som används som tilläggsterapi vid behandling av diabetes mellitus typ 2 (DM2). Flera studier visar att Liraglutid har en viktminskande effekt som troligtvis beror på en kombination av effekter. Dessa effekter involverar troligen aptitregleringen som styrs av hypotalamus och effekter på magtarmkanalen.    Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka vilken viktminskningseffekt liraglutid har när det används som monoterapi hos patienter med eller utan DM2.                                                                                                            Metod: Detta arbete är en litteraturstudie. Sökning efter randomiserade kliniska studier skedde på PubMed. 6 studier inkluderades i arbetet.                                                                                                                                 Resultat: Patienterna som gick ner mest i vikt fick liraglutid dosen 3,0 mg. Dessa patienter var individer med fetma utan DM2 och gick i medel ner 7,2 kg efter 20 veckor samt 7,8 kg efter 1 år. Patienter som behandlades med liraglutid i doser från 1,2 mg till 2,4 mg gick ner mellan 2,1 kg (1,2 mg i 52 veckor) och 6,3 kg (2,4 mg i 20 veckor). Bland patienterna med diabetes mellitus typ 2 gick gruppen behandlad med 1,9 mg liraglutid ner mest i vikt (-2,99 kg). Lägre doser från 0,045 mg till 0,75 mg gav inte lika stora resultat på viktminskning. Slutsats: Liraglutids viktminskningseffekt är dosberoende. Patienterna som gick ner mest i vikt fick högsta dosen och också instruktioner om att hålla en kalorisnål diet. Grupperna som fick de lägsta doserna av liraglutid tappade inget eller väldigt lite i vikt. Både patienter med och utan DM2 gick ner i vikt. I behandlingen utav DM2 kan viktminskningseffekten vara till värde på grund av kopplingen till övervikt och fetma. För att rekommendera liraglutid som ett läkemedel för behandling av övervikt och fetma kan det troligtvis krävas fler studier där viktminskning är ett primärt effektmått och fler studier som undersöker säkerheten av läkemedlet i högre doser hos patienter både med och utan DM2. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)