Matematikundervisning i förskoleklass : Pedagogiska planeringar i matematik av verksam F-1-lärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring hur verksamma lärare i förskoleklass undervisar i matematik och hur denna undervisning bidrar till ”bron” mellan förskola och skola. För att ta reda på detta samlades förskoleklass- och årskurs 1 planeringar in från verksamma lärare i respektive årskurs och dessa analyserades utifrån läroplanen och Lindes fyra kunskapsformer. Studien visade att de deltagande förskoleklasslärare väl förhåller sig till del 3 i läroplanen i sina planeringar samt att de har mycket lek, skapande och praktisk undervisning. Detta bidrar till bron mellan förskola och skola då förskolepedagogiken integreras med skolans. Studien visade även att förskoleklassundervisningen bygger mer på det praktiska än årskurs 1. Det framgick även i årskurs 1 planeringarna att det är mer fokus på att lära sig bland annat begrepp och samband än i förskoleklass. Slutsatsen är att förskoleklasslärarna i denna studie bidrar till bron mot skolans värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)