Släng inte bara in en boll : En kvalitativ studie om lärares undervisningsinnehåll med avseende på bollspel och bollekar i idrott och hälsa

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till läroplanen med avseende på bollspel och bollekar. Vidare var studiens syfte att analysera och diskutera resultaten utifrån läroplansteori som teoretiskt ramverk. För att uppfylla syftet utformades följande frågeställningar: Hur arbetar lärarna med bollspel och bollekar i undervisningen? Vilka motiv uppger lärarna till att de använder bollspel och bollekar i undervisningen?

Metod

En kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar och intervjuer genomfördes med sex gymnasielärare i idrott och hälsa som uppfyllde studiens kriterier. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen.

Resultat

Samtliga lärare berättade att de använde sig av bollspel och bollekar i undervisningen och de uppskattade att 12 till 25 procent av tiden ägnades åt dessa aktiviteter. De vanligaste bollaktiviteterna var fotboll, badminton, basket, softboll, volleyboll och lacrosse. Lärarna använde mindre vanliga spel och lekar för att jämna ut nivåskillnader mellan elever. De använde olika bollaktiviteter för att eleverna genom dessa skulle vara fysiskt aktiva senare i livet. Lärarna berättade att de valde bollspel och bollekar efter sina egna kunskaper och färdigheter samt efter lokaler och materiel. Alla lärare använde bollspel och bollekar som en metod för att utveckla eller lära ut någonting annat än själva spelet eller leken. Samtliga lärare kopplade bollspel och bollekar till ämnesplanens centrala innehåll och de ansåg att elever kunde uppnå flera kunskapskrav genom undervisningen.

Slutsats

Slutsatser i studien var att bollspel och bollekar förekom i undervisningen i ämneskursen idrott och hälsa 1 men i mindre utsträckning än vad tidigare forskning har visat. Formuleringen av den nya läroplanen har haft stor del i att bollspel och bollekar har minskat. Alla lärare hade ett tydligt syfte med att använda bollspel och bollekar och kopplade dessa till ämnesplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Det fanns likheter i lärarnas tolkningar av ämnesplanen vilket visade på att ämnets klassifikation stärkts. Lärarnas val av styrgrupp medförde att en del elever missgynnades. Lärarna måste väga för- och nackdelar mellan vanliga och mindre vanliga bollspel och bollekar mot varandra. Utifrån detta måste lärarna sedan besluta vilken aktivitet som uppfyller det tänkta syftet på bästa sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)