”Ett legitimationsyrke innebär en garanti för klienten att man har rätt kompetens och utbildning för att fatta ett underbyggt beslut i ett svårt fall.” : -En kvalitativ studie om socionomprofessionen legitimitetsgrundande argument.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var ett undersöka hur socionomer framställs i facklig litteratur för att kunna belysa legitimitetsgrundade faktorer för socionomprofessionen. Studien har baserats på en kvalitativ innehållsanalys och använt sig av professionalism som teoretisk utgångspunkt. Genom ett urval av artiklar genomfördes studien med innehållsanalysen genom att koda materialet för att sedan analysera vad som är legitimititetsgrundande faktorer för socionomerna. Resultatet visade att socionomprofessionen uppfyller kriterierna för legitimation genom sin breda och specialiserade kunskap, sin autonomi som de önskar vore högre och sitt klientfokus. Vidare visade resultatet att socionomyrkena var starkt kringskurna i sin autonomi och kontrollerade av politiska instanser. Socionomerna ansåg att med sin högskolegrundade utbildning var de berättigade en legitimation för att ge större autonomi inom yrket och säkerställa klientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)