Vila på förskolan : En verklighet eller inte

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Studiens syfte har varit att undersöka vad sex förskollärare har för erfarenheter av vila i förskolan. Syftet har även varit att undersöka hur dessa förskollärare skapar en balans mellan aktivitet och vila för barn i åldrarna tre till sex år. Blir vila på förskolan en verklighet eller inte? Dessutom vill vi bidra till en förståelse för hur vilan påverkar barnet. Det vetenskapsteoretiska perspektiv vi har valt att utgå från i vår studie är ett hermeneutiskt perspektiv. Inom det hermeneutiska perspektivet vill forskaren finna mening med något (Kihlström 2007c). I vårt fall är vilan, vilka erfarenheter och upplevelser förskollärare har av vila, samt hur förskollärare skapar en balans mellan aktivitet och vila meningsbärande och det vi vill försöka förstå. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod och vi har använt oss av semistrukturerad intervju som metod. Genom semistrukturerad intervju går det att få ett större djup och det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Utifrån de sex semistrukturerade intervjuerna är resultatet indelat i teman relaterade till de frågeställningar som uppsatsen har som syfte att besvara. Dessa frågeställningar är: ”Vilka är förskollärares erfarenheter av vilans betydelse i förskolan?” och ”Hur skapas en balans mellan aktivitet och vila i förskolan? Resultatet visar att förskollärarna tolkar begreppet vila på olika sätt och metoderna för att organisera vila i de fall barnen erbjuds vila skiljer sig även de. Studien riktar sig främst till yrkesverksamma inom förskola, då den förhoppningsvis kan bidra med kunskap kring vikten av att erbjuda barnen i förskolan tid och tillfälle för vila.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)