”Oron började när barnet hade blåmärke flera gånger när hen kom till förskolan” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att uppleva trygghet och få sina behov tillgodosedda. Utifrån barnkonventionen och förskolans läroplan har förskollärare och andra yrkesverksamma i förskolan, en skyldighet att motverka att barn utsätts för fysiskt och/eller psykiskt våld i hemmet. Vid missförhållanden i hemmet där vårdnadshavaren brister i omsorg om barnet, kan förskolan bli en betydande del för barnets vardag och utveckling.Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares utmaningar i arbetet med barn som far illa, eller riskerar att fara illa i hemmet. För att uppnå studiens syfte intervjuades åtta förskollärare med hjälp av semistrukturerade intervjuer, utifrån en kvalitativ intervjumetod. Intervjuerna genomfördes via mail och fysiska möten. Materialet analyserades med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori, med fokus på barnets utveckling i olika system.Studien visar att kunskap i ämnet har en betydande roll för hur förskollärare ska få möjlighet att utföra sitt uppdrag. Förskollärarna i studien menar att barnets rätt till en trygg plats ligger till grund för välmående och utveckling. Trots utmaningar i att se varningssignaler och samverka med vårdnadshavare, anser förskollärarna att deras lyhördhet och flexibla arbetssätt skapar goda förutsättningar för att uppmärksamma utsatta barn. Dock menar många av förskollärarna att det behövs fortbildning och kompetensutveckling i ämnet, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)