Morningstars hållbarhetsbetyg - en finansiell prestationsanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: Morningstar Sustainability Rating (MSR) är ett hållbarhetsbetyg som har funnits på finansmarknaden sedan mitten av 2016. Det är ett lättillgängligt mått som avspeglar information om bolags hållbarhetsmeriter, vilket gör det enklare för investerare som vill agera mer hållbart. Betyget ges i en femgradig skala från 1 (lågt betyg) till 5 (högt betyg). I denna rapport studerades skillnaden mellan två portföljer bestående av lågt (1-3) respektive högt (4-5) betygsatta globalfonder med MSR, för att besvara frågeställningen om det skiljer sig i finansiell lönsamhet mellan globalfonder med låga respektive höga hållbarhetsbetyg. Genom två olika tillvägagångssätt undersöktes till en början skillnaden i riskjusterad avkastning relativt marknadsindex och marknadssensitivitet mellan portföljerna, med hjälp av Fama och Frenchs trefaktormodell. Detta genom totalt tre tidsserieregressioner för portfölj 1, 2 och differensportföljen. Därefter studerades förvaltningsavgiftens effekt på riskjusterad avkastning, samt hur den skiljer sig beroende på portföljtillhörighet. Här utfördes en vanlig regression för alla fonder med en ny regressionsmodell där förvaltningsavgift, en dummy för portföljtillhörighet samt interaktionen mellan de båda är ingående variabler. Slutsatsen är att det finns en signifikant skillnad i prestation mellan de båda portföljerna och att det har varit mer finansiellt lönsamt att äga globalfonder med de högsta hållbarhetsbetygen jämfört med de lägre, under de fyra första åren som betyget har funnits på finansmarknaden. Modellen som undersöker förvaltningsavgiften effekt på riskjusterad avkastning ger ingen signifikans, men resultatet indikerar att den totala effekten på prestation är högre för en fond som tillhör portföljen med högt hållbarhetsbetyg, jämfört med den med lågt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)