Sjuksköterskans attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Andrea Saunes; Malin Stenmark; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Vissa sjukdomstillstånd är obotliga och kan leda till lidande. Sjuksköterskan har främsta patientkontakten även med de patienter som begär någon form av dödshjälp. Syfte: Syftet med studien är att sammanställa forskning om sjuksköterskors attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord i relation till obotligt sjuka patienter. Metod: Litteraturstudie genomförd enligt Polit och Becks nio steg. Litteratursökning gjord i databaserna PubMed, PsycInfo och CINAHL.  Resultat: Sjuksköterskor är generellt positiva till möjligheten för eutanasi eller läkarassisterat självmord. Det har identifierats att demografiska skillnader har betydelse för sjuksköterskors attityd och att de känner ett ansvar mot patienterna. Sjuksköterskor har även ett behov av kunskap, stöd och utbildning, vilket påverkat vilken attityd de har till ämnet. Slutsats: Sjuksköterskor har ett behov av mer kunskap, stöd och utbildning för att vara bekväma med arbetsuppgifterna som tillkommer vid legalisering av någon form av dödshjälp, annars riskerar sjuksköterskor söka sig till andra yrken. Mer forskning krävs inom området, också från olika perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)