With the self as my leader. Leadership as a projection of one’s self-perceived identity

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Anton Emanuelsson; Adda Walther; [2016-10-05]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: In this essay we intend to further examine the ambiguity within the phenomenon of leadership in the remark that it is situationally, subjectively and contextually constructed by each individual. In the vast ocean of leadership research, all with several different approaches, we emphasize an examination of leadership with a greater openness towards newer leadership research which builds on, in part, many different parts of social sciences. We mean to highlight the individual creation of the phenomenon of leadership through projection of one’s identity. We draw on different research from areas involving subjectivity, projection, identity and the follower’s relationship with leaders. The study is conducted within an organization focused on producing fast moving consumer goods for hygienic purposes. The empirical data is built upon interviews, observations and document collection within the organization. Together, these forms of data show how identity, context, situation and life-story all contribute to a subjectively perceived leadership. Reviewing the empirical data with the presented theories, we then argue that it’s an individual projection of these factors that shape the individual’s self-perceived view on leadership, which conclusively constitutes the concept.I den här uppsatsen avser vi att undersöka tvetydigheten inom fenomenet ledarskap i den bemärkelsen att det är situationellt, subjektivt och kontextuellt konstruerat av varje individ. I det breda spektret av ledarskapsforskning, alla med olika forskningsinriktningar, väljer vi att belysa ledarskap med en större öppenhet till nyare ledarskapsforskning, vilken i sin tur bygger på delvis flera olika delar av samhällsorienterad forskning. Vi avser att illustrera individens skapande av fenomenet ledarskap genom projektion av ens egen identitet. Vi lyfter fram teorier som berör områden som subjektivitet, projektion, identitet samt följares relation till ledare. Studien genomförs inom en organisation som producerar snabbrörligakonsumtionsvaror för hygienbruk. Det empiriska materialet bygger på intervjuer, observationer samt insamlade dokument ifrån organisationen. Tillsammans visar denna data hur identitet, kontext och situation samt livshistoria alla bidrar till ett subjektivt uppfattat ledarskap. Då empirin ställs emot teorin så argumenterar vi för att det är en individs projektion av dessa ovan nämnda faktorer som formar individens självuppfattade syn på ledarskap, vilket slutligen ligger till grund för konceptet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)