Vad säger hembrevet? : En kritisk diskursanalys av tre förskolors hembrev

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: Förskolan ska enligt Läroplanen för förskolan ha en samverkan med hemmet likväl som förskolan har ett jämlikhetsuppdrag. Med utgångspunkt att den skriftliga kommunikationen har möjlighet att nå samtliga vårdnadshavare studerar denna studie hembrev. Syftet med studien är att undersöka de ideologiska konsekvenserna som produceras genom hembrevet och hur dessa förhåller sig till det nationella uppdraget. De insamlade hembreven analyseras utefter Faircloughs tredimensionella modell som undersöker vilka diskurser som finns i texten för att sen analyseras i förhållande till den sociala praktiken. Även den interkulturella teorin används i diskussionen av hembrevets betydelse för samverkan. Resultatet visar flera exempel på hur förskolan producerar flera diskurser; den traditionella kompensatoriska hållningen dominerar, vilket innebär ett samarbete för en monokulturell grupp av rättsvaktare. Resultatet visar också exempel på komplementär hållning som innebär samarbete för en mångkulturell grupp av vårdnadshavare. Resultatet visar att det nationella uppdraget inte genomsyrar det insamlade materialet. Studien visar även att det enbart är de språk som pedagogerna representerar som avgör vilka vårdnadshavare som har möjlighet att få hembrev. En slutsats av studien är att förskolan behöver problematisera samverkan med anledning av interkulturalitetens betydelse för samtliga vårdnadshavares möjlighet till samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)