Att vilja så det värker – Organisationens krav och individens möjligheter : En studie av avdelningschefers upplevda arbetssituation på ett svenskt sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Den svenska sjukvården som helhet har under de senaste tre decennierna genomgått stora förändringar i fråga om hur verksamheten i grunden är organiserad. Denna förändring har i skett på såväl nationell nivå som på lokal och operativ nivån. Denna studie syftade till att undersöka hur ett antal avdelningschefer inom Västerbottens Läns Landstings upplevde sina möjligheter att utföra de uppdrag som organisationen ålagt dem. Samt att undersöka hur arbetssituationen påverkade deras upplevelser av ledarskapets kvalitet samt hälsa och välmående. Fem stycken avdelningschefer genomgick semistrukturerade intervjuer. Den insamlade data analyserades utifrån ett antal Grounded-theory-principer och mynnade ut i ett antal kärnkategorier. Avdelningscheferna uttryckte att de i dagsläget saknar möjligheter att utföra hela de uppdrag som ålagts dem. Denna avsaknad av möjligheter att utföra de ålagda uppdraget resulterade i upplevelsen att viktiga delar av chefsuppdraget kontinuerligt bortprioriteras. Avdelningscheferna uttryckte att den situation de befinner sig i resulterat i återkommande sömnstörningar och känslor av otillräcklighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)