Bauman, förintelsen och dess etiska problem : En läsning av Zygmunt Baumans Auschwitz och det moderna samhället i dialog med Moishe Postone, Richard L. Rubenstein och Hannah Arendt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Spånberg Martin; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker jag sociologen Zygmunt Baumans analys av förintelsen i dialog med historikern Moishe Postone, teologen Richard L. Rubenstein och den politiska teoretikern Hannah Arendt. Jag läser Bauman utifrån tre frågeställningar: hans förståelse av antisemitismen, modernitetens relation till förintelsen och hans moralteoretiska analys av förintelsen. Som ett modernt folkmord var förintelsen, enligt Bauman, kombinationen av en antisemitisk ideologi – där ”juden” fick rollen som ett gränsöverskridande obehag – och en modern rationell byråkrati. Detta möjliggjorde i sin tur förintelsens genomförande såväl organisatoriskt som etiskt. Bauman beskriver detta som en trädgårdsmästarstats verk där tekniskt kunnande kombineras med en estetisk vision. Detta leder till ett etiskt problem: om samhället skapar våra etiska villkor och möjliggjorde ett folkmord, hur är det möjligt att göra motstånd? Baumans lösning är att härleda moralen till pre-samhälleliga källor – det direkta ansvaret till den andre – och att samhället stör denna moral. Därmed ser Bauman ett möjligt motstånd mot omoralen genom en etisk subjektivitet baserad på ansvar gentemot den andre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)