Begreppet undervisning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att undersöka och belysa både möjligheter och svårigheter i förskollärares arbete med undervisning i förskolan. Problemformuleringen ligger i att ta reda på hur sex förskollärares tankar och erfarenenheter kring begreppet undervisning ser ut i förhållande till revideringen av läroplanen 2018. Hur ser förskollärarna på sitt uppdrag när undervisning blir ett centralt begrepp, samt hur tror de att de kommer använda undervisningen i omsorgen, leken och lärandet?De teoretiska perspektiven vi har valt i denna studie är den sociokulturella och utvecklingspedagogiska teorin. Teorierna berör begrepp som kan kopplas till undervisning i förskolan, begreppen är interaktion, kommunikation och samspel. Teorierna beskriver hur barn lär av varandra och förskollärarens roll för att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling.Vi har använt oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer, detta för att se hur införandet av det kommande begreppet undervisning i förskolan tolkas av de intervjuade förskollärarna. Resultatet visar att förhållningssättet varierar mellan förskolelärarnas syn och erfarenhet av begreppet undervisning. Detta beror till stor del på hur många yrkesverksamma år de haft som förskollärare. De förskollärare som arbetat kortare tid som förskollärare hade mer positiv inställning till begreppet undervisning än de som arbetat längre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)