Vi orkar inte äta upp. Elevers attityder om matsvinnets påverkan på miljön.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Izabella Zenati; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Klimathotet blir allt tydligare vilket kan ses av konsekvenserna på både land och hav. För att minska påfrestningarna på klimatet behöver det ske omfattande attityd- och beteendeförändringar hos konsumenterna, men man behöver också arbeta mer effektivt med lärande för hållbar utveckling i grundskolan. Syftet med studien är att undersöka elevers attityder till miljöpåverkan med fokus på matsvinn samt undersöka om de arbetar med matsvinn i hem- och konsumentkunskapsundervisningen. En kvantitativ metod med enkät som verktyg har använts i genomförandet av studien. Utifrån resultatet kunde inga generella slutsatser dras. I diskussionen med koppling till tidigare teori och forskning framkommer det dock att man bör fokusera på hushållen som en del i arbetet med att minska matsvinnet. Det framkommer också att skolan behöver arbeta med varierande undervisningsformer som motiverar och utvecklar elevernas kognitiva förmågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)