Smarta byggnader - Hur smarta är de?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: De senaste åren har det talats mer och mer om smarta byggnader och byggnadsautomatisering. Även miljö, hållbarhet och energieffektivitet är ämnen som diskuteras frekvent. För att uppnå lönsamhet och hållbarhet är smarta byggnader ett aktuellt alternativ. Studien kommer ta avstamp ifrån en definition av vad smarta byggnader är och ha den som grund i studien som genomförs. Studien är en komparativ fallstudie med induktiv ansats. Syftet med studien är att undersöka ifall det finns någon skillnad i driftsäkerhet mellan en smart byggnad och en icke smart byggnad. Hur dessa skillnaderna utmärker sig och vart de i så fall finns. Studien görs med en induktiv ansats och slutsatsen mynnar ut i en teori som lyder att det inte finns någon skillnad i driftsäkerheten mellan en smart byggnad och en icke-smart byggnad. Trianguleringsmodellen används för att analysera den insamlade data. Både kvantitativa och kvalitativa data undersöks och analyseras genom komparation. För att få fram relevanta data kommer byggnadernas felanmälningar att analyseras, därtill kommer semistrukturerade intervjuer med personal som arbetar med byggnaderna dagligen genomföras. För att kunna göra detta förklaras begrepp och analysverktyg som driftsäkerhet, RCM, RAMS och feltolerans i teorikapitlet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)