En analys av ondska med fokus på situation och individ

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Sammanfattning:   Abstract Litteraturstudien är en kvalitativ ansats att beskriva mänsklig ondska genom aktuella teoretiker; Philip Zimbardo och Ervin Staub. Syftet var att beskriva ondska i beteenden genom att slutligen pröva teorier om ondskefulla beteenden mot en fallstudie av Josef Fritzl. Analysens utgångspunkt är person v.s. situation där uppväxtvillkor, sociala beteenden, miljö/situation och de grundläggande basala behoven hos oss som individer är i fokus. Resultaten påvisar vikten av att ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv beskriva ondskan i inre och yttre beteenden för att konkretisera och beskriva dess beteendekomponenter. Slutsatsen är vikten av att fånga upp de inre beteenden som tyder på ilska och aggression, vilka enligt resultatet är grunder i utvecklandet av ondska. Studien indikerar att det är främst individfaktorer i samverkan miljömässiga faktorer som utgör ondska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)