Sjuksköterskors upplevelser av hur stress påverkar patientsäkerheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning visar att stress är utbrett bland sjuksköterskor runt om i världen. Dess psykiska, fysiska och beteendemässiga effekter på individen är väl dokumenterat, positiva men framförallt negativa. Det finns många stressorer i sjuksköterskans arbete såsom hög arbetsbelastning, tidspress, omorganisation och krävande vårdsituation. Samtidigt finns stora krav på att upprätthålla patientsäkerheten som sjuksköterskan måste uppfylla. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och känslor kring hur stress påverkar patientsäkerheten, genom en sammanställning av kvalitativa studier. Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes där kvalitativa studier eftersöktes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 12 studier kvalitetsgranskades varav 10 valdes att inkluderas i litteraturstudien. De utvalda studiernas resultat granskades och sammanställdes till ett enhetligt resultat. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser och känslor av hur stress påverkar patientsäkerheten kunde sammanställas i två huvudteman: “Sjuksköterskornas handlande och icke-handlande vid stress” där bland annat prioriteringar och bortprioriteringar, effekter på den kognitiva förmågan samt svårigheter att fullfölja arbetsuppgifter togs upp. Det andra huvudtemat var “Emotionella faktorers påverkan på patientsäkerheten” där moralisk stress, ångest och utmattning samt att den personcentrerade vården åsidosätts kom fram som konsekvenser av stressen. Konklusion: Patientsäkerheten upplevdes bli påverkad framförallt negativ av att sjuksköterskor var stressade. Detta framgick i samtliga tio studier och kunde ta sig uttryck på många olika sätt. Det fanns dock ett fåtal studier där deltagare upplevde en positiv effekt av stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)