Bemötandets pussel - En studie i bemötande mellan lärare och elev

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Rosberg, Helle. (2006). Bemötandets pussel. En studie i bemötande mellan lärare och elever. (The puzzle of meetings. A study in meetings between teachers and students.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola.SyfteSyftet med följande arbete är att beskriva och tolka uppfattningen av hur lärare bemöter elever i gymnasieskolan, samt vilka hinder och möjligheter lärare uppfattar i deras vardag och på teoretisk nivå. MetodArbetet ger en översikt av styrdokument och aktuell forskning om bemötande mellan lärare och elev. Med hjälp av intevjuer ville jag beskriva och tolka gymnasielärares uppfattning av sin yrkesroll i de sammanhangen och få en konkret bild av dessa lärares möjligheter och hinder. ResultatSammanfattningsvis pekar resultaten i min undersökning på att lärares yrkesroll är invävt i sammanhang där dialektiska uttalanden utgör en helhet i en komplex och sammansatt vardag. Dessutom kan det konstateras att lärares yrkesroll är beroende av andra faktorer som ligger utanför de konkreta sammanhangen av bemötandesituationer mellan lärare och elev.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)