Vårdarna som ingen ser : En litteraturstudie om föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med anorexia nervosa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Anorexia nervosa (AN) är en form av ätstörning som innebär en medveten strävan efter viktförlust. Sjukdomen klassas som en allvarlig psykisk störning som ofta debuterar tidigt i tonåren och innebär förändringar i personlighet och beteende hos barnet. AN drabbar främst flickor och i Sverige beräknas förekomsten vara 0,2-0,4 % av alla kvinnor i åldern 12-25 år. När ett barn i en familj drabbas av psykisk ohälsa som AN innebär det ett lidande som påverkar hela familjen. Föräldrarna tvingas att se sitt barn svälta sig själv vilket är traumatiskt för föräldrarna och väcker många känslor. Sjuksköterskan har till uppgift att vårda både patient och anhöriga utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt att lindra lidande. Föräldrar, som är en naturlig vårdare till barnet, ses som en viktig person ur ett vårdvetenskapligt perspektiv men föräldrarna upplever att de inte får det stöd och den delaktighet i vården de behöver. Syftet med litteraturstudien är att belysa föräldrars upplevelse av att leva med barn som har ätstörningen AN. Uppsatsen är baserad på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ design som analyserats enligt Evans (2003) modell. Analysen har genererat tre huvudteman att stå utanför, att inte räcka till och det finns hopp samt elva subteman. Resultatet visar att det är viktigt att föräldrarna får information och ett bra bemötande från sjuksköterskan för att de ska känna sig trygga. För att stärka föräldrarna i deras roll som naturliga vårdare och lindra deras lidande behöver de stöd från sjukvårdspersonalen och hjälp att hitta användbara strategier och öka sin kunskap för att bygga upp självförtroendet och bättre kunna vårda sitt barn. Resultatet bör tas tillvara och förbättringar tillämpas i sjuksköterskans arbete och bemötande av föräldrar och även närstående. Kunskapen som studien genererat kan användas av sjuksköterskor för att bättre kunna stödja och lindra lidande hos föräldrarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)