NAR ENS BARN BEHOVER NEONATALVÅRD - Erfarenheter av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: På neonatal vårdas nyfödda barn som antingen fötts för tidigt eller är sjuka, vissa är både födda för tidigt och sjuka. De monitoreras och har i regel flera infarter, elektroder och andra medicinska hjälpmedel som kan vara ett hinder för föräldrarna att komma nära sitt barn och lära känna det. Föräldrarna ansvarar inte på det sättet som de skulle gjort om de hade varit hemma och får inte ett fullt föräldraansvar. Syfte: Syftet med studien var att beskriva erfarenheten av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård. Metod: En litteraturöversikt som utgörs av nio artiklar. Resultat: Resultatet består av fyra teman: en känslosam period, miljön i neonatalvården, stöttning från hälso- och sjukvårdspersonal och utanförskap. Studierna visar att föräldrarnas känslor påverkas negativt och att de kan uppleva både ångest och oro. Sjukhusmiljön och känslan av utanförskap visade sig vara en bidragande faktor till detta. Föräldrarna beskrev erfarenhet av att vara beroende av vårdpersonal och att inte vara anförtrodda att utföra omvårdnadsmoment. De upplevde samtidigt uppmuntran till delaktighet i omvårdnaden. Slutsatser: När föräldrar behöver tillbringa sin första tid på neonatalavdelningen skapas erfarenheter. Genom att ta reda på deras erfarenheter och upplevelser av sin neonatalvistelse, kan hälso- och sjukvårdspersonal utforma en vård som föräldrarna till största del får positiva erfarenheter av. Man kan inte styra allt men det som går att påverka ska vara utformat efter föräldrarnas behov och tidigare erfarenheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)