De tuffa tonåren - Nyblivna tonåringars matvanor och attityder ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Cornelia Lindstad; Emma Widerström; [2015-08-10]

Nyckelord: Hälsosam mat; matvanor; ungdomar; ätmönster;

Sammanfattning: Hur matvanor och ätbeteenden formas och ser ut i tonåren har effekt på hälsan och påverkarhur kostmönstren ser ut i vuxen ålder. Kunskap, uppfattningar och attityder är alla faktorersom påverkar hur ungdomars matvanor utvecklas. Då autonomin under denna period i livetsamtidigt ökar får ungdomar ett större eget ansvar över beteenden som kommer ha betydelseför hälsan framöver. Syftet med studien är att på ett övergripande sätt undersöka ungdomarsmatvanor, attityder, kunskap, uppfattningar och autonomi vad gäller mat och hälsa. Därutöverär målet att belysa och reda ut eventuella skillnader mellan flickor och pojkar, då studien utgårfrån ett genusperspektiv.En kvantitativ enkätundersökning genomfördes på en högstadieskola i en större stad iVästsverige. Totalt deltog 177 ungdomar i studien.Resultatet visade på ett fåtal signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar vad gäller derasmatvanor, kunskaper, uppfattningar och attityder. Undersökningen visar på att ungdomarnasmatvanor lutar åt den mer hälsosamma riktningen då majoriteten äter frukt och grönsaker dagligenoch de flesta har regelbundna matvanor med minst tre måltider per dag. Merparten ungdomarhar dessutom positiva attityder till hälsosam mat och upplever i relativt stor utsträckninghög autonomi när det kommer till vad och när de ska äta. Undersökningen påvisar lågkännedom om Livsmedelsverkets kostråd men att ungdomarna har goda uppfattningar omhälsosamma respektive ohälsosamma livsmedel som kan likställas med dessa.För att öka ungdomars kunskap och intresse, men framförallt deras relation och förhållningssätttill mat och hälsa behövs en utredning samt djupare förståelse för hur deras vanor ochattityder till dessa områden ser ut och skapas. Detta för att kunna utforma hälsopromotivabudskap som riktar sig till just ungdomar och som de faktiskt kan ta till sig av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)