Lean production : I en traditionellt styrd organisation

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Lean production härstammar från företaget Toyota och Taiichi Ohno’s begrepp ToyotaProduction System. Metoden är idag ett dominerande styrmedel bland organisationer. Därmedhar konceptet implementerats i allt fler västerländska resultatstyrda organisationer, varsparametrar för kontroll skiljer sig mot de lean production utgår från. Dess innebörd sträckersig över stora delar av en organisation, vilket bidrar till begreppets komplexitet. Leanproduction förväntas ge upphov till continuous improvement samt elimination of waste.Utifrån detta har forskare formulerat 14 principer vilka sammanfattas i The Toyota Waymodel. För att erbjuda fler perspektiv till insamlad empiri har the Toyota Way model använtssom ett ramverk tillsammans med tre olika kategorier för kontroll: effekt- beteende- samtsocial styrning. Denna studie syftar dels till att identifiera formen av continuous improvementi företaget Ardaghs organisation, samt relationen mellan traditionella styrmedel och leanproduction.Studien tillämpar ett pragmatiskt förhållningssätt, med målet att insamlad empiri ska förklaraden teoretiska referensramen. Empirin samlades in genom observationer, samtal ochdokumentation från tre olika delar av Ardaghs verksamhet: administrationen, styrningen ochproduktionen. Den empirika datan samlades in med continuous improvement och internakontrollprocesser i åtanke.Studiens resultat indikerade att det i Ardaghs verksamhet förekom olika former av continuousimprovement och konflikter mellan kontrollprocesser. Formerna sammanfattas i studiensresultat genom två olika aspekter: den filosofiska och den instrumentella. Den filosofiskaaspektens utgångspunkt återfinns främst i lean productions grundförutsättningar, såsomlångsiktiga visioner, empowerment och strategier för att uppnå effektiviseringsvinster. Deninstrumentella aspekten kretsar främst kring hur lean-verktyg påverkar en organisationssjälvbild, samt hur traditionell budgetstyrning tenderar att hamna i konflikt med leanproductions metoder för kontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)