"Det ger så himla mycket mer än att vi sitter här och säger ett, två, tre..." : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar om användandet av digitala verktyg i förskolans matematikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: I samband med två av de senaste revideringarna av förskolans läroplan har förskolans roll för barns utveckling och lärande inom matematik förtydligats, och de digitala verktygen har fått en tydligare och mer framskriven roll i verksamheten. Syftet med föreliggande studie är därför att utifrån en fenomenografisk ansats beskriva och synliggöra förskollärares uppfattningar om förskolans matematikundervisning i relation till digitala verktyg. Detta med hjälp av följande frågeställningar: Vad karakteriserar förskollärares uppfattningar om den matematikundervisning som bedrivs i förskolans verksamhet? och Hur uppfattar förskollärare att digitala verktyg kan användas som ett redskap i förskolans matematikundervisning? För att kunna ta del av förskollärares uppfattningar om detta fenomen har sex semistrukturerade intervjuer genomförts. Studiens resultat visar att förskollärarna uppfattar matematik i förskolan som något som kan definieras med hjälp av begrepp, att matematik är en del av vår vardag och att matematiken i förskolan skapar en grund för den fortsatta skolgången. De digitala verktyg anses i sin tur komplettera förskolans verksamhet, och kan på många olika sätt och med olika ändamål användas i en matematisk kontext. Förskollärarnas uppfattningar synliggör dock att det finns en osäkerhet kring användandet av digitala verktyg, vilket kan bidra till att de inte ger barnen samma förutsättningar att möta digitala verktyg som när det kommer till matematik. Utifrån studiens resultat dras följande slutsats: För att digitala verktyg ska kunna användas som ett redskap för att utmana och utveckla den matematikundervisning som bedrivs i förskolan, så är det viktigt att förskollärarna får den utbildning och stöttning som krävs för att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)