Värderelevans av segmenteringsinformation : En kvantitativ studie över svenska börsnoterade bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Tillkännagivande av företagsspecifik information i finansiella rapporter är ofta kopplade till kostnader för företag varför det finns ett intresse att undersöka huruvida publicerad information är relevant för investerare innan den delges. Mot bakgrund av tidigare forskning formuleras två hypoteser om att segmenteringsinformation i primär-, respektive sekundärsegment påverkar den kumulativa abnormala avkastningen kring publicering av kvartalsrapporter i Sverige. För att besvara studiens hypoteser utförs en regressionsanalys som kompletteras med unvariat analys. Studien finner stöd för att redovisning av primärsegments rörelseresultat innehar värderelevans för investerare. Emellertid finner studien inga signifikanta resultat stödjer att sekundärsegment innehar värderelevans för investerare vid publicering av kvartalsrapport. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)