Att använda eller inte använda tobak och alkohol, det är frågan : En kvantitativ studie om gymnasieelevers och specialidrottselevers tobaks- och alkoholvanor

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att belysa om det finns skillnader mellan elever som läser specialidrott på gymnasieskolan och elever som inte gör det, samt mellan könen, när det gäller användning av tobak och alkohol. För att uppfylla syftet, utformades följande frågeställningar: (1) Hur stor andel av eleverna som läser specialidrott- respektive inte läser specialidrott, har använt eller använder tobak och dricker alkohol? (2) Hur ofta använder eleverna tobak och hur ofta dricker de alkohol? (3) Finns det skillnader mellan könen när det gäller tobaks- och alkoholanvändning och hur ser dessa skillnader i så fall ut? (4) Vilka är de främsta anledningarna till varför eleverna använder eller inte använder tobak och alkohol? (5) Uppfattar eleverna att ämnet specialidrott har påverkat deras beslut att inte använda tobak och alkohol?

 

Metod En kvantitativ metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar och en gruppenkät genomfördes med gymnasieelever som uppfyllde studiens kriterier. Eleverna delades in i två grupper utifrån hur de svarat på enkäten, en grupp med elever som läste specialidrott och en grupp som inte gjorde det. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen.

 

Resultat Endast 21 procent av specialidrottseleverna och 62 procent av eleverna som inte läste specialidrott hade någon gång rökt cigaretter. Skillnaderna i användandet av snus var små mellan grupperna, 21 procent respektive 28 procent. Betydligt mindre andel specialidrottselever hade någon gång druckit alkohol, 66 procent jämfört med 83 procent. Specialidrottseleverna som rökte cigaretter eller snusade gjorde det oftast mer sällan än en gång i månaden medan eleverna som inte läste specialidrott oftast gjorde det varje dag. När det gäller att dricka alkohol så var det vanligast bland specialidrottseleverna att dricka mer sällan än en gång i månaden och bland eleverna som inte läste specialidrott att dricka en till tre gånger i månaden. Det fanns en del skillnader mellan könen men den enda skillnaden som var signifikant var att fler pojkar i gruppen som inte läste specialidrott hade snusat någon gång. Av de eleverna i båda grupperna som inte rökte, snusade eller drack alkohol uppgav de flesta att de inte gjorde det på grund av hälsoskäl. Specialidrottseleverna drack alkohol för att bli mer sociala medan eleverna som inte läste specialidrott drack alkohol för att det är gott. Majoriteten av specialidrottseleverna anser att ämnet specialidrott inte påverkat deras beslut att avstå från tobak och alkohol.

 

Slutsats Färre elever som läste specialidrott hade någon gång rökt cigaretter och druckit alkohol jämfört med de som inte läste specialidrott. Specialidrottseleverna som rökte cigaretter och drack alkohol, gjorde det mer sällan än de elever som inte läste specialidrott. Eleverna i grupperna dricker alkohol av olika anledningar. Hälsan och att kunna prestera bra i sin idrott är av stor betydelse för specialidrottseleverna och de främsta anledningarna till att så få elever använde tobak och alkohol.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)