Fuktsäkerhet för takkonstruktion med variabel ångspärr : Tillämpning i modulhus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

Sammanfattning:

Byggbranschen har länge brottats med fuktproblem som följts av fuktskador. Nya tekniska lösningar, som skall få bukt med problemen, har inte alltid visat sig fungera. Med detta som bakgrund har en av dessa tekniska lösningar, en variabel ångspärr utretts.  

Moelven Byggmodul AB tillverkar modulhus av olika slag och i detta arbete har en ny takkonstruktion hos ett av deras modulsystem undersökts utifrån ett fuktsäkerhetsperspektiv. Det ursprungliga taket använder en ventilerad luftspalt för att ventilera bort fukt som kan förekomma. Enligt tillverkaren av den variabla ångspärren behövs inte längre den ventilerade luftspalten. Genom att byta ut den ventilerade luftspalten mot ett ytterligare lager med isolering kan värmebehovet för byggnaden minska vilket bidrar till lägre driftkostnader och i sin tur minskad miljöbelastning.

En variabel ångspärr har varierande ångenomsläpplighet beroende av luftens relativa fuktighet. På vintern är den relativa fuktigheten inomhus låg och då är ångspärren ångtät. Under sommaren är luftens relativa fuktighet hög och ångspärrens ånggenomsläpplighet större. En takkonstruktion med variabel ångspärr bygger på principen om uppfuktning och uttorkning hos ingående material. En fukttransport från takets uppfuktade delar till inomhusluften är möjlig då takets yttre delar värms upp av t.ex. solen.

En dynamisk beräkningsmodell har konstruerats för att ta hänsyn till temperatur- och fuktförhållanden hos takets ingående material. Genom att analysera resultatet har takets fuktsäkerhet kartlagts vid placering av modulen på olika platser i Sverige. Klimatdata såsom solstrålning, relativ luftfuktighet samt temperatur har tagits med i beräkningarna. 

Konstruktionens svagaste länk är spånskivan som är placerad närmast takets täckskikt. Den får problem med fukt först och blir dimensionerande. Beräkningsmodellens resultat visar att den undersökta takkonstruktionen med variabel ångspärr fungerar vid låg fuktbelastning i den södra delen av Sverige. I norra Sverige uppstår problem till följd av ett kallare klimat med lägre strålningseffekt från solen. Vid hög fuktbelastning löper den utredda takkonstruktionen en stor risk att drabbas av fuktskador, oavsett placering i landet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)