Klimatförändringarnas påverkan pågrundvattnet : En effektstudie över den framtida grundvattensituationen iHedesundaåsen, med fokus på vattenkvantitet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

Sammanfattning: Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global skala. Förändringarna kommer tydligast att märkas på ytan, med ökande neder-bördsmängder, en ökad avdunstning och ett minskat snötäcke. Det som sker vid ytan har dock en stor inverkan på vad som sker med grundvattnet och varierar i hög grad mellan magasin, rådande klimat och markanvändning. Den Europeiska miljöby-rån har därför eftersökt att framtida grundvattenförhållanden undersöks på lokala ni-våer. Hedesundaåsen valdes till denna studie på grund av att dess vattenmagasin an-vänds som dricksvattentäkt, utan mänsklig modifiering på dess tillrinning. Inga lik-nande studier har tidigare utförts på Hedesundaåsen. Den är en rullstensås i Gävle-borgs län som förser befolkningen i Hedesunda med dricksvatten. Syftet med detta arbete har varit att presentera en bild över hur grundvattnet i Hedesundaåsen kan komma att påverkas i ett framtida klimat. Den hydrologiska modellen HBV-light kalibrerades för tidsperioden 2000-2009 med hjälp av meteorologiska mätvärden från SMHI, och validerades mot tidsperioden 2011-2017. Simuleringar utfördes för tidsperioderna 2022-2050 samt 2072-2100. I simuleringarna användes två vitt skilda framtidsscenarier för att täcka in en stor bredd över framtida möjliga scenarier. Simuleringarna i studien visade genomgående på trender med ökande grundvattennivåer och -bildning oavsett scenario. Beroende på valt scenario kan grundvattennivån enligt simuleringarna komma att öka med mellan 6,3–11,5 % och grundvattenbildningen med mellan 4,8–13,6 % för tidspe-rioden 2072-2100 jämfört med tidsperioden 1988-2017. En liknande studie som ti-digare genomfördes i ett närliggande område visade på en ökning av grundvatten-bildning med upp till 15 % i slutet av seklet. En jämförelse av resultaten mellan stu-dierna gör det troligt att resultaten från Hedesundaåsen mycket väl kan vara kor-rekta. Det står klart efter denna studie att klimatförändringarna kommer att påverka grundvattnet i Hedesunda i framtiden. Osäkerheterna om detaljerna är dock många, då de framtida scenarierna endast är en uppskattning över hur nederbörd, tempera-tur etc. kommer att påverkas i ett framtida klimat. Osäkerheten byggs på av att dessa faktorer används som en prognos i en hydrologisk modell som också innehåller osäkerheter från den matematiska modellen och framtidsscenarierna. Trots de många osäkerheterna kan simuleringarna ge en indikation över hur klimatföränd-ringarna kan komma att påverka grundvattnet i framtiden, och de kan användas för att förbereda samhället för möjliga framtida konsekvenser av grundvattnets föränd-rade kvantitet och i förlängningen även vattenkvaliteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)