Prostitution vs. Könshandel En undersøgelse af de gældende diskursordner inden for prostitutionsforskningen i Danmark og Sverige

Detta är en C-uppsats från Lunds universitet/Centre for Gender Studies

Författare: [2006]

Nyckelord: Genusvetenskap; Prostitution; Könshandel; Sverige; Danmark;

Sammanfattning: English Summary The background for this assignment is based upon a wonder about why the Danish and the Swedish law differ on the subject of prostitution. In relation to this the object of the assignment is to clarify which discurses that are dominating the research on prostitution done in Denmark and Sweden. To conduct a study of this, a thorough examination of a Danisk and a Swedish report of prostitution is done. Critical discourse analyses, according to Norman Faircloug serves as both the theoretical and the methodological basis for the analysis of the to repports. Whith inspiration from previous research, four discurses are defined beforehand. These are functionalism, pragmatism ad abolitionism. During the examination a fifth is discovered. This is the discourse of the welfare state. The analysis establishes that the repports predominantly call upon the discourse of the welfare state. This cause that prostitution is mainly seen as a social problem where society is held responsible for causes and effects. It is at the same time referring to the use of this discourse that the reports differs the most. In the Danish report the centre of attention is how to help the prostitutes recovering from the consequences of the prostitution whereas the responsibility of the state seems to be highlighted in the Swedish report. Udgangspunktet for denne opgave er en undren over, hvorfor den danske og den svenske lovgivning på prostitutionsområdet adskiller sig. I relation til dette er det opgavens mål at klarlægge hvilke diskurser, der præger prostitutionsforskningen i henholdsvis Danmark og Sverige. Til en klarlægning af dette undersøges en danske og en svenske rapport gjort inden for området. Både opgavens teoretiske og metodiske ramme er givet med Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Med udgangspunkt i tidligere forskning er der, inden analysen foretages, defineret tre diskurser. Disse er Funktionalisme, pragmatiske og abolitionisme. Under analysen er en fjerde diskurs udviklet, nemlig velfærdsstatsdiskursen. Det er denne diskurs der viser sig at være den mest dominerende i begge rapporter. Dette skal ses ud fra en betragtning om, at prostitutions forstås som et socialt problem. Det er imidlertid også i anvendelsen af velfærdsstatsdiskursen, at de to opgave adskiller sig mest. I den danske rapport fokuseres der i høj grad på, hvorledes de kvinder, der allerede er prostituerede, kan hjælpes, mens fokus i den svenske synes at være på den moraliserende og normsættende effekt på den svenske befolkning, som staten har.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)