Lättkränkt? : en genreanalys av roasts i P3 Morgonpasset

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: Följande uppsats undersöker hur ett flertydigt språkbruk kan påbjuda oönskade följder och reaktioner. Som exempel på flertydigt språkbruk undersöks biografier tillägnade Sveriges riksdags åtta partiledare. De tillägnade biografierna presenterades i radioprogrammet Morgonpasset i P3 i samband med intervjuer med partiledarna och tillskrevs epitet som satir och roasts, vilket satte en humoristisk ton för materialet. Den humoristiska tonen till trots reagerade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson starkt ogillande mot biografin. Uppsatsen undersöker materialet med hjälp av en genreapplicering följt av en diskussion där begrepp som flertydighet, underförståddhet och polysemi tillförs för att beskriva tolkningskonflikten som uppstod vid Åkessons negativa reaktion. Uppsatsen presenterar slutatserna att de åtta biografierna bör anses likvärdiga i sin framställning och menar att Åkessons starka reaktion bör ses som ett uttryck för polyvalens, där Åkessons språkliga och sociala referensramar skilt sig från den tilltänkta publikens och därför värderat biografins innehåll som kritik snarare än humoristiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)