FRAMFÖR : ett recept till framgång

Detta är en Kandidat-uppsats från Avdelningen för ekonomi

Författare: Eric Johansson; Robin Hellgren; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: I Sverige bedriver många människor företag men hur många är det som egentligen vet vad som gör en företagare framgångsrik. Detta fann vi intressant och framförallt ville lägga fokus på hur företagen arbetar med att få sin personal att trivas, utvecklas och stimuleras. Syftet med studien är att förklara vilka motivatorer framgångsrika företag inom Gästrikland arbetar med under låg- och högkonjunktur och om det skiljer sig åt mellan konjunkturerna. Metod: Studien har en induktiv ansats där data som använts är sekundärdata. Den är insamlad i form av intervjuer med framgångsrika företag i Gästrikland. För att skapa en bättre översikt för läsarna har vi valt att kategorisera svarsalternativen utifrån de svar företagen har gett. Vi har presenterat empirin i form av diagram för att läsaren enkelt ska kunna utläsa vad företagen har svarat. Resultat & slutsats: Det vi kom fram till var att många företag satte värde på personalen och dess kompetens och många ansåg att det var deras viktigaste faktor till framgång. Därmed är det viktigt att försöka få personalen att trivas, utvecklas och stimuleras. Vi fann även vissa skillnader i användandet av motivatorerna mellan konjunkturerna. Förslag till fortsatt forskning: Många företag ansåg att arbetsmiljö som motivator under en lågkonjunktur var mindre viktigt. Det skulle vara intressant att studera vilka konsekvenser minskade satsningar på arbetsmiljön under en lågkonjunktur kan ha fått på personalen. Uppsatsens bidrag: Många företagsledare anser att kompetensen hos personalen är den viktigaste faktorn för framgång. Denna uppsats bidrar till en förståelse för hur de framgångsrika företagen i Gästrikland arbetar med att få personalen att trivas, utvecklas och stimuleras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)