”Vi och dom” : ett fenomen i utlandsstyrkan?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

En framgångsfaktor vid internationell tjänst är att samspelet mellan samtliga enheter fungerar friktionsfritt. Detta underlättas om samtliga enheter känner varandra innan rotation till missionsområdet. I framtiden kommer hela förband som har kontraktsanställda soldater rotera ner, dock innehar inteförbanden samtliga funktioner för att lösa alla arbetsuppgifter i missionsområdet. Vid dessa fall lånar man in enheter från andra förband. Inlåningar kan skapa friktioner mellan enheterna. Detta är en fallstudie utav KS14, där man valde att förstärka styrkan med enheter som innehade kompetens inom specialområden. Syftet med denna studie är att skapa en förståelse varför det uppstod friktioner inom KS14 när den förstärktes med en ny enhet. Frågeställningarna är följande: Varför blev det motsättningar mellan KS14 och förstärkningsstyrkan? Hur motsättningar tog sig uttryck? Hur kan dessa motsättningar förklaras? För att besvara frågorna har intervjuer gjorts med tre personer som var med i KS14. Undersökningen visar att det uppstod ett ”vi- och dom” känsla mellan KS14 och den förstärkande enheten. Skälen till detta var dels bristen på kommunikation vad det gäller information om den nya enheten och dels att KS14 hade en historia tillsammans. Dessa motsättningar togs i uttryck genom att man vanhedrade minnestavlan, kom på nedvärderande slogans samt ignorerade förstärkningsstyrkan. Detta berodde på bristen av kommunikation, information och öppenhet mellan de bägge parterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)