”Jag tänker att vi alltid utgår ifrån barnet” -Tre professioners syn på samverkan kring barn och unga

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som professionella såg när det kom till att få en fungerande samverkan kring barn och unga som har stödjande insatser inom socialtjänst, BUP och skola. Dessutom avsåg vi att undersöka om och i så fall hur professionella menade att barnets röst kommer fram som en del i samverkansarbetet. Materialet utgjordes av sju intervjuer med professionella inom socialtjänst, kommunal verksamhet, BUP och skola i Västra Götalandsregionen. Vi använde oss av en kvalitativ metod som innefattade semistrukturerade intervjuer följt av en tematisk analysmetod. Vi byggde vår analys med hjälp av följande teori och teoretiska begrepp: Utvecklingsekologiska perspektivet samt teoretiska begrepp inom institutionell teoribildning.Vi har även använt oss av Barnkonventionen i vår analys av arbetet.Sammanfattningsvis besvarades vårt syfte på följande sätt. De professionella lade fram både hinder och möjligheter för samverkan. Informanterna var uteslutande positiva till samverkan även om de också såg att det finns många områden att utveckla. Alla var överens om att barnets röst är viktig att hörsamma i samverkan, men man såg också att det kan göras mycket mer inom detta område. Vi kan se att de professionellas subjektiva bedömning om barnet inverkar på barnets möjlighet till inflytande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)