Patienters perspektiv på sjuksköterskans omvårdnadsinsatser inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Vikten av sjuksköterskans omvårdnadsinsatser ur ett sjuksköterskeperspektiv är väl belyst inom forskningen samtidigt som forskningen kring patientperspektivet av sjuksköterskans omvårdnad inte är lika väl belyst. För att kunna tillämpa en god omvårdnad behövs breda aspekter från både patientens- och sjuksköterskans perspektiv. Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters perspektiv på sjuksköterskans omvårdnad inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård. Metod: En systematisk litteraturstudie vars resultat inkluderade 28 vetenskapliga artiklar, som systematiskt granskades och analyserades enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Resultat: Fem kategorier utformades efter bearbetning av extraherad data och berör patientens erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad: (1) Vikten av en respektfull relation mellan patient och sjuksköterska, (2) Vikten av att bli sedd som en hel människa, (3) Vikten av sjuksköterskans empatiska förhållningssätt, (4) Vikten av inbjudande kommunikation och (5) Vikten av att få ta del av information kring sin vård. Konklusion: Litteraturstudien lyfter fram vikten av sjuksköterskans engagemang och empati, som bygger upp partnerskapet mellan patient och sjuksköterska, vilket skapar trygghet för patienten. Vikten av sjuksköterskans empatiska förmåga gör det möjligt att se patienten där patienten befinner sig, istället för att anta vad patienten erfar och önskar. Brister finns i hur patienter upplever sjuksköterskans omvårdnad. Implikation: Resultatet kan användas av samtliga omvårdnadsprofessioner för att skapa goda relationer och utveckla arbetet till en bättre vård. Ytterligare forskning behövs, då resultatet visat på kunskapsluckor hos sjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)